Sinds het schooljaar 2020-2021 bestaat er een werkgroep ‘schoolkosten’ binnen het LOP (Lokaal Overlegplatfom) van het secundair onderwijs in Lokeren. Alle Lokerse secundaire scholen zijn lid van deze werkgroep en engageren zich om acties uit te werken in het kader van (het reduceren van) schoolkosten voor de gezinnen. De netoverschrijdende actie van onze stad en serviceclub Rotary om materialenkoffers te schenken, kadert perfect binnen dit engagement.

Per werkjaar worden er prioriteiten en acties bepaald. Daarnaast werd er ook een gezamenlijke visie uitgewerkt binnen de secundaire scholen over de werkgroep heen. Deze gaat ervan uit dat alle jongeren zich maximaal kunnen ontplooien volgens hun interesses, ongeacht hun achtergrond. Nog te vaak kiezen ouders en jongeren namelijk voor een opleiding die niet in lijn ligt met hun interesses omdat deze goedkoper zijn. Voor sommige gezinnen is het niet haalbaar alle schoolkosten van bepaalde richtingen te dragen. Deze nood is het hoogst in de arbeidsmarktfinaliteit (het vroegere bso) en in de dubbele finaliteit (het vroegere tso).

Dit schooljaar schenken we samen met Rotary materialenkoffers aan het derde jaar secundair, zowel in de VLOT!-campus Sint-Laurentius als in het GO! Technisch Atheneum Lokeren (TAL).

In totaal worden er tien verschillende materialenkoffers gesponsord, goed voor 20 in totaal. Van elke werkkoffer worden er namelijk twee aangekocht: één met financiering vanuit de stad en één vanuit Rotary. Voor de scholen gaat het concreet om koffers die materialen bevatten die nuttig en nodig zijn binnen deze richtingen:

  • VLOT!-campus Sint-Laurentius: hout, elektriciteit, mechanica, elektromechanische technieken, biotechnieken en technologische wetenschappen
  • GO! TAL: wellness en lifestyle, elektriciteit, mechanica en hout

Dit aanbod wordt gerealiseerd in een nauwe samenwerking met Rotary Club Lokeren en de stad. Voor het stadsbestuur is deze actie een concretisering van het armoedeplan, dat zich richt op alle levensdomeinen en geënt is op de sociale grondrechten van alle individuen. 

De commissie Jeugd van Rotary Club Lokeren legt in haar werking de komende drie jaren het accent op het bestrijden van kinderarmoede in Lokeren. Het aanbieden van de materialenkoffers in het secundair onderwijs past perfect binnen deze werking.