Maak kennis met de toekomst van de N47 tussen de Dijkstraat en de H.-Hartlaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Sweco Belgium en de stad Lokeren organiseren op 15 december een infomarkt over hoe de N47 er in de toekomst zal uitzien.

Wat voorafging …

Haalbaarheidsstudie

De toekomstvisie over het N47-tracé is het resultaat van een uitgebreide haalbaarheidsstudie die de knelpunten van de huidige toestand in kaart bracht en oplossingen heeft aangereikt om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Speciale aandacht ging in deze studie naar:

  • veilige oversteekplaatsen voor de zachte weggebruikers;
  • een vlotte doorstroming op de N47, als ring rond Lokeren;
  • het verminderen van het aantal ongevallen en vermijden van conflicten tussen weggebruikers;
  • veilige én vlotte ontsluiting van het centrum en Lokeren-Zuid.

De haalbaarheidsstudie omvat twee luiken:
1. Ontwikkelen van een toekomstvisie.
2. In januari 2022 start de opmaak van de detailontwerpen voor de kruispunten van de N47 met de Martelarenlaan en de H.-Hartlaan.

Participatie door de Lokeraar

In januari 2021 is de studie opgestart, het terrein werd opgemeten en de verkeerstellingen werden uitgevoerd. In februari kon de Lokeraar via het online inspraakplatform Denkmee zijn wensen, knelpunten en ideeën meegeven. Met die input werd er verder gewerkt en zijn er een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze werden voorgelegd aan een klankbordgroep (KBG), samengesteld uit betrokken actoren en inwoners van de stad, in mei van dit jaar. De feedback van de KBG stelde de werkgroep in staat om een voorkeursscenario uit te werken. Dit werd vervolgens voorgelegd aan de Lokeraar via het onlineplatform in oktober en aan het buurtcomité van Lokeren-Zuid in november. De input van deze 2 feedbackmomenten heeft tot het finale resultaat geleid dat tijdens de infomarkt op 15 december wordt voorgesteld.

Ter kadering …

Projectzone

De afbakening van het studietracé is niet toevallig gekozen. Ter hoogte van de Dijkstraat sluit het aan op het al heringerichte deel van de N47. En aan de westzijde stopt de projectzone vlak voor het kruispunt met de Sterrestraat. Dit kruispunt met de Sterrestraat wordt heraangelegd in het lopende dossier ‘Totaalrenovatie Sterrestraat – Naastveldstraat’. In de toekomst zal de gehele N47 aangepakt worden. Dit gebeurt gefaseerd en steeds onder de coördinatie van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De toekomstvisie …

Visie en voorkeursscenario naar de toekomst toe

De visie en het bijhorende voorkeursscenario dat werd uitgewerkt, werd afgetoetst aan een aantal thema’s waarbij er door de inwoners van Lokeren en de leden van de werkgroep veel belang werd gehecht aan: 1. De overgang naar een duurzame samenleving, beter gekend als de modal shift. 2. Het STOP-principe waarbij de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruikers op de eerste plaats komt. 3. De flankerende maatregelen die nodig zijn in de wijken rondom de N47 zodat ze leefbaar blijven.

Lokeraar krijgt informatie tijdens Infomarkt

De infomarkt over de toekomstplannen van de N47 gaat door op woensdag 15 december 2021 van 17 tot 21 uur in de Ontmoetingsruimte (derde verdieping) van het stadhuis, Groentemarkt 1 in Lokeren.

Om dit infomoment veilig te laten verlopen, gelden de volgende maatregelen:

  • Breng je Covid Safe Ticket en identiteitskaart mee;
  • Draag een mondmasker;
  • Hou voldoende afstand;
  • Presentatie en mogelijkheid tot interactie met AWV, Sweco Belgium en de betrokken diensten wordt zittend georganiseerd •
  • Verplicht inschrijven via denkmee.lokeren.be.

En daarna?

Vanaf half januari zal er vertrekkende vanuit de toekomstvisie gestart worden met de opmaak van de ontwerpplannen voor de kruispunten met de Martelarenlaan en de H.- Hartlaan/Hovenierstraat. Eens dat de plannen vorm beginnen te krijgen, zal de Lokeraar opnieuw de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te formuleren.

Tegen de zomer van 2022 wordt getracht een finaal plan klaar te hebben. De concrete heraanleg van de N47 zal nadien gefaseerd uitgevoerd worden. De nodige budgetten dienen te worden voorzien binnen de meerjarenplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Alle info en de presentatie van de toekomstvisie N47 lees je na 15 december na via denkmee.lokeren.be (Projecten)