Stad Lokeren maakt eerste rapportage bekend van de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de periode 2020-2025

Op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van vandaag, maandag 26 oktober, worden voor het eerst een aantal nieuwe financiële documenten besproken.

 1. Financieel rapport 2019

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over het jaar 2019, zowel wat betreft de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de stad en van het OCMW met budgettaire en financiële impact, over het debiteurenbeheer, in het bijzonder over de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting, over de thesaurietoestand, over de lidquiditeitsprognose, over de beheerscontrole, over de evolutie van de budgetten en tot slot over de financiële risico’s.

Enkele opvallende vaststellingen:

 1. Stad + OCMW innen jaarlijks gemiddeld 34.142.026 euro (waarvan 98,86 % ook daadwerkelijk geïnd werd): een bijzonder hoog inningspercentage.
 2. Op 31 december 2019 stond er 30 553 722,16 euro op de bankrekeningen en was er
  16 783,57 euro aanwezig in de kassen, goed voor een totaalbedrag van 30 570 505,73 euro
  . Zonder de ontvangst van 18 394 500 euro van WDP zou het totaalbedrag van de thesaurietoestand op 31 december 2019 12 176 005,73 euro geweest zijn. De financieel directeur heeft op 4 verschillende manieren de liquiditeit van Stad & OCMW beoordeeld, telkens met de conclusie dat de liquiditeitspositie en bijgevolg ook de thesaurietoestand van Stad en OCMW Lokeren gezond is. Eenvoudig gesteld slaagt Stad en OCMW Lokeren erin om 2,41 keer haar kortlopende verplichtingen na te komen. Zelfs zonder de verkoop van de industriegronden zouden stad en OCMW Lokeren er 1,24 keer in slagen om haar kortlopende verplichtingen na te komen.

 

 1. Opvolgingsrapportering 2020

Daarnaast wordt ook voor het eerst een opvolgingsrapportering voorgelegd over het lopende jaar 2020 (beperkt tot het eerste semester uiteraard). De controlefunctie van de Raad moet immers niet in eerste instantie gericht zijn op kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daarom versterkte de decreetgever de inhoudelijke rapportering naar de Raad en legt hij de verplichting op om tussentijds te rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan (MJP). Die opvolgingsrapportering is een onderdeel van de beleids- en beheerscyclus maar is geen beleidsrapport. Met betrekking tot de drie prioritaire beleidsdoelstellingen (zwembad, stadhuis/Postgebouw en E17/4) werd een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportering voorgelegd. Daarnaast werd met alle fracties in de gemeenteraad, over meerderheid en oppositie heen, afgesproken dat in de oneven jaren 2021, 2023 en 2025 ook een bijkomende rapportering van een 50-tal andere dossiers zou gebeuren (met name 41 projecten met een ernstige financiële impact en 9 dossiers met een relatief beperkte financiële impact, maar wel met een grote politieke impact).

 1. Impact coronacrisis

In het kader van deze opvolgingsrapportering 2020 werd ook een nieuw overzicht gemaakt van de impact van de coronacrisis op de financiën van Stad en OCMW Lokeren en dit zowel aan de ontvangstenzijde als aan de uitgavenzijde. Omdat de precieze impact van deze uitzonderlijke omstandigheden complex te ramen is, werd besloten om de financiële risico’s uit te breiden met een coronamonitoring die periodiek zal behandeld worden in de financiële commissie. Enerzijds werd een algemeen overzicht opgesteld om in de financiële risico’s raadsleden van Stad en OCMW Lokeren op eenvoudige wijze te informeren over de impact van de coronacrisis op het meerjarenplan. Anderzijds bevat de coronamonitoring een specifiek overzicht dat in meer detail de leden van de financiële commissie gaat informeren over de onderliggende cijfergegevens en ramingen en/of cijfers die eraan vooraf gaan.

Op dit moment heeft de coronacrisis een directe meeruitgave in de exploitatie van
2 342 202 euro en een minderuitgave van 406 173 euro, goed voor een netto-uitgave van
1 936 029 euro. De coronacrisis brengt ook minder-inkomsten met zich mee. Op dit moment heeft de coronacrisis een directe minderinkomst van 1 570 147 euro met zich meegebracht. Toch kunnen er ook meer-inkomsten ten belope van een bedrag van 1 673 692 euro vastgesteld worden, of een netto-inkomst van 103 545 euro. De meer-inkomsten zijn voornamelijk het gevolg van de vele Vlaamse en federale steunmaatregelen en verhoogde subsidieontvangsten voor het uitbetalen van leefloon, financiële en materiële steun bij het OCMW Lokeren. Voorlopig betekent dit een netto-negatieve impact van 1 832 484 euro. Deze financiële impact is dus zeer ernstig, de kans dat de coronacrisis nog zal aanslepen in de komende maanden lijkt zeker te zijn. De coronamonitoring, de periodieke verantwoording van het algemeen overzicht in de financiële risico’s en het specifiek overzicht op de financiële commissies lijkt hier een passende maatregel te zijn voor de noodzakelijke opvolging.

 1. Eerste aanpassing meerjarenplanning

 Tot slot wordt ook de eerste aanpassing van de meerjarenplanning 2020 voorgelegd. Deze eerste aanpassing heeft tot doel om:

 • de overdracht van de investeringen van 2019 naar 2020 te verwerken;
 • de jaarrekening 2019 te verwerken;
 • de noodzakelijke aanpassingen aan de exploitatie-inkomsten en -uitgaven te doen ingevolge de stand opgave na een half jaar en ingevolge de coronacrisis;
 • de noodzakelijke aanpassingen te doen aan vastgestelde investeringsdossiers waar “zekere” minder- of meer-uitgaven of verschuivingen in timing werden beslist.

Daarnaast omvat deze eerste aanpassing ook een belangrijke impact van de coronacrisis. Een tweede en laatste aanpassing wordt zoals voorheen voorzien in december, waarbij het bestuur een voorstel tot aanpassingen van het meerjarenplan zal voorleggen met aanpassingen en belangrijkste bijsturingen van het beleid.

 

4.1. Nieuw zwembad

Het initieel budget van 14 000 000 euro wordt opgetrokken met 400 000 euro. Dit omdat de huidige kandidaat inschrijvers in hun huidige plannen aansluiting wensen te maken met de kleedkamerblok in het sporthalgebouw. Bijgevolg kan het subproject ‘2019/097 Totaalrenovatie kleedkamerblok oude sporthal’ overgeheveld worden naar het zwembadproject.

 

4.2. Nieuw, klantgericht dienstverleningsconcept

In het eenjarig MJP 2019 was dit project bekend als ‘Aankoop en herinrichting voormalig postgebouw’. In het AMJP 2020-1 wordt in 2023 het initieel budget van 3 825 000 naar
3 975 000 euro opgetrokken met 150 000 euro. 60 000 euro hiervan betreft bijkomend herstel aan de trapgevel en het gevelmetselwerk, 90 000 euro is een bijkomende vastlegging voor uitgaven aan de architect.

 

4.3. Uitbouw industrieterrein E17/4

In het AMJP 2020-1 worden de investeringsontvangsten uit de verkoop van industriegronden E17/4 fundamenteel herbekeken:

 • Totaal geraamde investeringsontvangst = 72 908 025 euro
 • Rekening 2019 = 18 394 500 (WCP/BC)
 • Geraamde investeringsontvangst 2020-2025 = 54 513 525 euro
  • 2020: Twee verkoopakten = 10 040 050 euro
  • 2021: rest van de verkoopakten = 42 215 225 euro
  • 2023: twee opgegeven reservaties = 2 258 250 euro

 

4.4. Impact overdracht investeringen 2019 naar 2020

In het MJP 2020-2025 stegen de investeringsontvangsten met 3 933 088 euro, de investeringsuitgaven met 9 523 284 euro en de financieringsontvangsten met 5 000 000 euro. Op het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2026 en het resterende budgettaire overschot is echter geen impact te merken omdat de overkoepelende meerkost van 590 196 euro gecompenseerd werd in het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019. Een hogere overdracht voor JR 2019 die de hogere kost in het MJP 2020-2025 zal compenseren dus.

 

 

 

4.5. Impact jaarrekening 2019

 

Op 29 juni 2020 werd door de gemeenteraad (GR) en de raad voor maatschappelijk welzijn (RVM) de jaarrekening 2019 vastgesteld en goedgekeurd. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2019 bedroeg 25 312 224 euro. In de laatste budgetwijziging 2019- 4 werd het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2019 op 9 289 851 euro geraamd, een positief verschil van 16 022 373 euro. Twee gebeurtenissen hebben een buitengewone impact gehad op dit budgettair resultaat: de ondertekening van de verkoopakte met WDP (Warehouses De Pauw in functie van het project voor Barry-Callebaut) en een meeting met het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het Lokerse Zilverfonds.

 

4.6. Kredieten

In het initieel budget stonden er voor 5 000 000 euro nieuwe financieringsontvangsten ingeschreven. Gelet op de gunstige cijfers in de jaarrekening 2019, in combinatie met de financieringsontvangsten ingevolge de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius, dient deze lening niét te worden opgenomen. De totale schuldenlast zou in 2024 maximaal zijn met 22 788 122 euro tegenover 42 533 inwoners, of een schuldenlast van circa 535 euro per inwoner, ver onder de “grens” van 1000 euro per inwoner die vaak gehanteerd wordt.

 

4.7  Beschikbaar budgettair resultaat na aanpassing 1

Waar in het oorspronkelijk meerjarenplan sprake was van een beschikbaar budgettair resultaat van 7 690 670 euro, waarvan nog 7 333 000 euro diende te worden afgehouden als “onbeschikbare gelden” uit het Lokers Zilverfonds, dus netto 357 670 euro op het einde van de meerjarenperiode, is er nu een beschikbaar budgettair resultaat van 9 589 876 euro. Waar in het oorspronkelijk meerjarenplan sprake was van een autofinancieringsmarge van
2 955 173 euro op het einde van de meerjarenperiode, is er nu een autofinancieringsmarge van 3 004 514 euro op het einde van 2025.

Conclusie

Met de huidige versie van het AMJP 2020-1 slagen Stad en OCMW Lokeren erin om hun strategisch uitgestippelde beleid aan te houden en zelfs ruimte te creëren voor toekomstige meeruitgaven op vlak van exploitatie en investeringen zonder daarbij een beroep te moeten doen op bijkomend externe kredietverlening.  De overdracht investeringen 2019 naar 2020, het vervroegd verlijden van de verkoopakte met WDP, het uitboeken van het Lokerse Zilverfonds, de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius en de coronacrisis hebben een buitengewone invloed op het budgettair resultaat. We kunnen dus zonder omwegen stellen dat de financiële situatie van de stad Lokeren als positief kan worden beschouwd.